Chtěli byste rozdělit pozemek na několik menších? Připravili jsme pro vás jednoduchý návod se všemi kroky, které je třeba vyřídit. Celý proces dělení pozemku lze na příslušných úřadech vyřídit za 9-11 týdnů za předpokladu, že nenastanou zásadnější komplikace.

Dělení pozemku jako investice

V rámci investic do nemovitostí často jednáme s úřady s cílem scelit či rozdělit pozemky. Velmi zajímavou investiční příležitostí je koupě většího stavebního pozemku a jeho rozdělení na dva a více malých a následný prodej se ziskem. I zde platí pravidlo, že čím menší plochu ať už stavební, nebo podlahovu, prodáváte, tím je cena za m2 větší. 

Rozdělením na menší, atraktivnější, lépe prodejné pozemky lze dosáhnout atraktivního zhodnocení v krátkém časovém horizontu. Celý proces dělení není složitý. Základem je návrh geometrického plánu, který se předá společně s žádostí příslušnému stavebnímu úřadu. Samotné scelení, nebo rozdělení následně provede katastrální úřad.

Jaké mohou nastat komplikace?

Stavební úřad může vydat územní rozhodnutí, územní souhlas, nebo souhlas s dělením nebo scelováním pozemku.

Vydání souhlasu s dělením nebo scelováním pozemku nastává tehdy, když není potřeba stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků. Od 1.1.2018 s účinností novely stavebního zákona, katastrálního zákona a dalších zákonem číslo 225/2017 Sb., došlo ve vztahu k dělení pozemků velmi významné změně. A sice je možné dělit pozemek na základě vydaného souhlasu příslušného stavebního úřadu i bez převodu vlastnického práva. To předtím možné nebyl. To vše díky ustanovení písm. a) § 2 zákona číslo 256/2013 Sb. katastrální zákon.

Postup rozdělení pozemků

1. Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu lze vytvořit i volnou formou, tj. výřezem s navrhovaným dělením pozemku a vyznačenými přístupy z veřejného prostranství na všechny nově vzniklé části. Stačí vytisknout katastrální mapu, která je dostupná online. Navrhované změny se zakreslují do mapy červenou čarou. Z naší zkušenosti doporučujeme už návrh geometrického plánu realizovat ve spolupráci s geodetem.

Časová náročnost asi 1 týden

2. Žádost stavebnímu úřadu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelení pozemků podejte společně s návrhem geometrického plánu příslušnému stavebnímu úřadu. Úřad má na vyjádření 30 dní. Někdy reaguje rychleji, podle jeho aktuálního vytížení.

Časová náročnost 2 – 4 týdny

3. Zpracování geometrického plánu geodetem

Po vydání souhlasu stavebního úřadu, můžete nechat zpracovat finální geometrický plán a nechat jej schválit příslušným Katastrálním úřadem. Číslo geometrického plánu následně využijete v kupní smlouvě.

Časová náročnost 1 týden

4. Sepsání kupní smlouvy

Pozemky je vždy potřeba v kupní smlouvě označit co možná nejpodrobněji pomocí geometrického plánu. Nesmíte zapomenout uvést číslo geometrického plánu, datum, číslo nově vzniklého pozemku, výměru, druh či další informace, které parcelu identifikují.

Časová náročnost 1 týden

5. Podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

Součástí návrhu musí být

  • příslušný formulář
  • 1x kupní smlouva s ověřenými podpisy všech účastníků
  • geometrický plán
  • listina prokazující, že jste vlastníkem pozemku
  • souhlas stavebního úřadu

Termín pro provedení vkladu do Katastru nemovitostí je ze zákona 30 dní, z čehož prvních 20 dnů běží ochranná lhůta, během které nesmí být vklad provede. Poté je pozemek standardně převeden během 1 týdne.

Časová náročnost 4 týdny

Celkový čas potřebný pro dělení pozemku je tedy 9-11 týdnů.